Maria Hemmelfahrt

Plattdeutsch Texte von Autoren des "Freundeskreises platt schreibender Autoren Mönchengladbach"

 

Desse Donnischdaach es minne Blekk om Kalender gefalle:
15. Aujust, - Maria Hemmelfahrt-.
Do es mech jet uut min Kengertiit wi ene Bletz duur d'r Kopp jefaare:
"Kruutwöösch"
Dengke on Don wo' are ee.
Als ech de Jopp vam Ho'ak nehme wollt said mi bääs Schtökk:
"Hasse all werr e Tesaamekomme?"
Meene ding se ävver, jees - se Beer drengke!
Wie dökkes em Lä'eve, werde de bääsde Vüürsäts messverschtange.
On so han cch dropp jesait:
"Näää, ävver mött dree - ä -, ech jonn nom Fääl 'ne Kruutwöösch plökke!"
Min Däuter, krä'ieje lang U'ere On wollde wi'ete, "Kruutwöösch, Papp wat es dat vörr - e Denge?"
Ech han ens deep Loff jehöllt, dat wat van mine botanische Verschtangk ü'erver jebli'eve es tesaame jesü'emert, on dann vörr min Däuter jesait
"Also! ene Kruutwöösch es - ene Putsch Krüttsches uut Böösch on Fääl.

 • Schoppskruut (Schafgarbe),
 • Schööperkruut (Hirtentäschel),
 • Ki'eß - or Päädspappel (Wegmalve),
 • Jeißpu' et or Pötscheskruut (Zaungirsch),
 • Motterkruut or Hemdeknöppkes (Mutterkraut),
 • Könningskä'etse (Königskerze),
 • Füürkruut (Feuerkraut),
 • Johanneskruut, Johannesblood, Herrjottsblood, Bloodkruut or Bletzkruut (Johanniskraut).
 • Modderjoddeskruut (Tausendgüldenkraut)
 • Pischblömke (Wermut)
 • Wormkruut (Rein- oder Wumlfarn)
 • Mondwu' etel, Katsekruut (Baldrian)
 • Soldatewu'etel, Hemmelsbru'et (Beinwell)

Si'eve, Nüng of Twelef Schtökk mot mer, mi'eje kann mer te saame benge.
Emmer dree möt dree."
"Mein Jott Papp, wovan wett - se dat alles, on wat deet mer möt dämm Jemööß?"
"Also," han ech jesait,"wi'ete donn ech dat van mine Papp sin Äldere, on wat mer möt dämm Jemööß, wie err dat nenne dott, deet?
Domöt jonn esch noh Pastu-er, lott dä Wöösch sääne, on häng-em dann om Söller vörr te drü-eje.
Wat merr dann aiter dohmöt deet, vertäll esch ösch wenn Pastu-er si Wärek jedonn hat on esch wijer te Heem bön!"
Esch bön dann schtonsfoot no-m Fääl jetrocke, hann 'ne staatse Kruutwöösch te saame jesü-emert, on bön domöt noh Pastu-er jejange.
Dä froochde, wat esch möt dämm Onkruut bej öm wollde, on vörr wat dat ameng joot wü-er.
"Onkruut!", han esch vörr dä jeeßlech Hä-er jesaidt, "Onkruut! Pastu-er, dat öß 'ne Kruutwöösch vörr op Maria Hemmelfahrt, möt Fäälblömmkes on Krüttsches, on esch mäut dat err mesch dä sääne dott!
On vörr wat däjoot öß!
Wenn err Tangk- off Buckping hat, on ösch de Wenig kweer sette, dann drengkt mar ens 'ne Tiije dovon, on di Ping jeet ösch uut em Liiv, so jau wi err net Ame saare könnt.
Vörr et Veeh öß dä ochjoot wenn dat ens malaat öß.
Wenn err jät von dä Kruutwöösch bej Hommelswä-er jät em Fanüüs verbränne dott, dann schläät d'r Bletz net en-et Huus en, denn osser Herrjott sütt dann, dat dat e kresslesch Huus öss wo dä wette Kwalm uut-em Scharüüt kütt! "
"Heejekroom," saidt Pastuur, dä noch jong an Jo-ehre wo-er, on dä alde Bruuk net so kangkde.
"Ä-evesiir ka-merr dä Putsch sääne, do es joh nicks ko-ets bej.
Di Krüttsches komme joh uut osserm Hä-er sinne Jaad."
Ech hann mesch bej Pastu-er bedangk, hann möt öm noch-ne äffe Jriiß jedrongke, on bön möt mine jesännde Wöösch noh Heem mascheert.
"Na Papp, wat öß nuu dohmöt?"
Wollde minn Däuter wi-ete, wi esch noh Huus ko-em.
"Wett err wat, esch schriiv ösch dat alles ens op, dann könnt err dat noch lä-ese, wenn esch ens de Rees jedonn hann."
Jeete, Värkes on anger Jedeer, öm dat uut te probeere, ha-merr net mije.
Wenn esch hüüt Buck-, Tangkping, off sööß jät hann, jonn esch noh d'r Dokter, off nä-ehm Tablette.
On wenn bös Maria Hemmelfahrt näcks Jo-ehr d'r Bletz bej oss net enjeschlaare öß, dann mot do joh jät draan senn an dämm, wat mesch mi Bääsdevaar över d'r Kruutwöösch bej jebreit hat

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.